مارکس در کتاب خود با عنوان سرمایه،  برای پیدایش نظام سرمایه داری  پیش نیازهایی را لازم دانسته است. از بین رفتگی پیوستگی بین کارو ابزار و وسایل کار و ایجاد جدایی میان این دو را یکی از صفات ممیز تولید سرمایه داری دانسته است.  پس برای انکه اقتصاد سرمایه داری بتواند به وجود آید لازم است که در روند تاریخ  و در پی یک سلسله تطورات ، پیوستگی  اولیه بین وسایل تولید  و نیروی کار از میان برود  و توده مردم یعنی آنها که کار می کنند  و فاقد وسایل تولید هستند  در یک سو  و افرادی که مالک وسایل تولید هستند ولی کار نمی کنند در سوی دیگر قرار گیرند. و بین این دو قطب رابطه ای مبادله ای بر مبنای خرید و فروش نیروی کار به وجود آید    پیش نیاز دوم برای استقرار نظام سرمایه ای  این است که قبلا تولید کالایی و مبادلات محصولات تاحدی گسترش یافته باشد که تولید کالایی به صورت غالب و مسلط درآید. تازمانیکه تولید کالایی گسترش نیافته باشد  و کار به طور کامل  از ابزار و وسایلی که برای تحقق آن لازم است جدا نشده باشد، تولید سرمایه داری به موانع برخورد می کند                                                        .

 

مارکس عدم رشد سرمایه داری در شوروی را ناشی از عدم تحقق این دو موضوع می داند . عدم جدایی نیروی کار از ابزار تولید به دلیل مالکیت جماعتی باعث  می شود تا مالکان با نبود نیروی کار آزاد روبرو شوند. به شکلی که حتی اگر مالکان سرمایه کافی برای دستمزد داشته باشند قادر نیستند از نیروی کار مزدوری استفاده کنند 

 

اما سوال اساسی در رابطه با جامعه ایرانی در اینجاست که تاحدودی در ایران  در بسیاری از استقرارگاههای روستایی ما به طبقه ای از جامعه برخورد می کنیم که نیروی کار آزاد بوده اند.، که در اصطلاح محلی خوش نشین نامیده می شدند. وجود خوش نشین ها به عنوان نیروی کار مزدور پیش نیاز تحقق اقتصاد سرمایه داری را فراهم می ساخت.  وجودگونه های  مالکیت متنوع از جمله  عمده مالکی- خرده مالکی مالکیت وقفی و مالکیت دولتی  دلالت بر وجود طبقه ای از نیروی کار غیروابسته به زمین و به اصطلاح مزدور(نیروی کار آزاد)  است. در سوی دیگر ، مالک ابزار تولید نیز  بیشتر عمده مالکانی بودند که به برای تولید وارد مبادله کالایی و مالی جهت تولید کالا می شدند .می توان گفت در ایران هر دو پیش فرض اقتصاد سرمایه داری فراهم بود اما جامعه نتوانست به شکل غالب سرمایه داری شود.  پاسخ به دلایل عدم توانایی جامعه ایرانی مبنی بر عدم ورود به اقتصاد سرمایه داری را باید  بیشتر به دلیل ضعف پیش نیاز دوم یعنی وجود حداقلی از تولید کالایی و مبادله محصول مربوط دانست. عوامل جغرافیایی بازدارنده ،  ارتباطات دشوار و پراکندگی جمعیت در چاله های بسته  و به شکلی انزوای جغرافیایی را  می توان دلیل مهم عدم رشد نظام سرمایه داری در ایران با وجود فراهم بودن نیروی کار آزاد در ایران دانست.

 


برچسب‌ها: ایران, توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 16:13 |

هخامنشیان و تداوم دولت رانتیر

هخامنشیان با پادشاهی کورش کبیر وسعت متصرفات ایران را به حد اعلی خود گسترش داد و امپراطوری را تشکیل داد که ساختارهای آن استوار بر ساختارهای وجه تولید مختلط ایرانی بود. آزادی های نسبی داده شده به متصرفات-برابری و مساوات بین اقوام و گروه ها- احترام به اسطوره های اقوام – عدم دخالت در نوع مذهب آنان همگی برگرفته از ساختارهای اجتماعی استقرار یافته بر روی وجه تولید مختلط ایرانی است که کورش را پرورانده بود. شخصیت آزاداندیش کورش و عاری از تعصب او، ایمان استوار او به اهورامزدا، عطوفت و مهربانی او ، احترام به ادیان سایرین و سیاست های او همگی ناشی از ویژگی های وجه تولید مختلط ایرانی  و جامعه برآمده از بطن آن است  نه مربوط به شخص کورش. با افزایش وسعت امپراطوری جریان ورود مازاد به شبکه اقتصادی ایران شدت یافت این افزایش جریان مازاد بیشتر به صورت طلا و جواهرات بود. این جریان ثروت اثرات زیر را بر وجه تولید مختلط وارد کرد.


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 10:33 |

اولین نظریه ا ی که واکنش متقابل تعدادی از فعالیت های انسانی  را در سازمان فضایی سرزمین مورد بررسی قرار می دهد تئوری مدل جاذبه است. بر اساس این قانون، واکنش متقابل دو جسم  با جرم های خاص در یک فاصله معین از هم  با حاصلضرب جرم آنهانسبت مستقیم و با مجذور فاصله انها نسبت معکوس دارد. می توان گفت که و هر چه از کانون یک مرکز جاذبه فاصله بگیریم و به پیرامون حرکت کنیم نیروی جاذبه ضعیف تر می شود.  در رابطه با جوامع نیز می توان از این قوانین استفاده کرد به این صورت که در هر چه از کانون یک تمدن به پیرامون آن جابجا شویم  همه ساختارهای آن حوزه تمدنی


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 10:27 |

در جامعه ایرانی در مراحل اولیه شکل گیری تمدن، روابط قدرت بسیار پیچیده تر از سایر جوامع است در جامعه ایرانی اساس قدرت متکی بر هر دو وجه تولید شبانی و دهقانی است.  به دلیل شرایط و بینان های جغرافیایی حاکم بر ایران همه افراد باید در فرآیند تولید دخیل باشند ، همچنین نوع فعالیت  انسان بر روی ماده(طبیعت) نیز متفاوت است. در نتیجه حضور همه افراد در فرایند تولید و تنوع فرآیند تولیدی، همه افراد در باره تقسیم و استفاده از محصول تولیدی ، دارای جایگاه تصمیم گیری هستند.   از سوی دیگر


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 10:20 |

به نظر دکتر گیرشمن در آغاز دولت هخامنشی ، پارسیان تازه از حالت نیمه چادرنشینی به حالت قومی نیمه خانه نشین درآمده بودند(ایران از اغاز تا اسلام ص ) به نظر نگارنده نظر دکتر گیرشمن در این زمینه صحیح به نظر نمی رسد.  غالب بودن وجه تولید دهقانی، وجود خط و پررنگ بودن مذهب اهورایی و سکونت گاه های ثابت از جمله تپه ملیان و تل بندو که روند تکامل مصالح ساختمانی از خشت تا آجر را در ساخت سرپناه در هزاره 3 و 2 پ م از سرگذرانده اند،  نشان دهنده وجود اسکان ثابت در هزاره 2 و 3 پ وپ.م است. البته بر حسب ویژگی های وجه تولید مختلط در قسمت هایی از  زاگرس جنوبی در هزاره 1 پ م مجددا گذار از یکجا نشینی به کوچ روی مشاهده گردیده است اما این روند تناوبی بوده و نمی توان پیدایش یک قدرت را در جامعه با وجه تولید مختلط ناشی از وجه تولید شبانی دانست.

موضوع دوم در زاگرس جنوبی که نشان دهنده تفوق وجه دهقانی وجه تولید مختلط است نبود تهدید بیرونی است که توجیه کننده پیدایش قدرت در جامعه با وجه تولید مختلط بوده است و در بالا به عنوان عامل اصلی پیدایش امپراطوری در جامعه با وجه تولید مختلط اورده است و باید به آن پاسخ داده شود.  پاسخ به این موضوع را باید به این گونه دانست که اتحادیه هخامنشی در راستای کاهش وابستگی های خود و سرباز زدن از پرداخت خراج به بین النهرین و قدرت تازه شکل گرفته ماد دست به اتحاد زدند. این موضوع ضمن تایید وجود تهدید بیرونی ، غالب بودن وجه تولید دهقانی را نیز تایید می کند که ناچار به پرداخت خراج و مالیات به دولت های مجاور بوده اند و این نشان می دهد که زاگرس جنوبی دوره ا ی، اسکان ثابت را طی می کرده که به دلیل وابستگی به زمین ناچار به پرداخت خراج می شدند. 


برچسب‌ها: ایران
+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه یکم مهر 1393 و ساعت 22:47 |

پاسخ یه یک سوال اساسی

برونو جنیتو در مطالعه خود و سپس در بازنگری در مقاله خود در رابطه به آثار فرهنگی مادها، محدوده ها و افق های باستانشناختی با استفاده از مطالعات و مقالات ده سال گذشته موضوع نبود مدارک مادی و فرهنگی مربوط به مادها در محدوده شمال غرب ایران را که حوزه استقرار و پیدایش اولین امپراطوری ایرانی بوده است،مورد توجه قرار داده و ضرورت بررسی از صفر کل مساله ماد  و نگاه کاملا متفاوتی به سراسر تاریخ باستان شناختی ایران  که دوره ماد را به عنوان بخش بنیادین و اساسی آنرا تشکیل دهد را مطرح نموده است.

وی این پرسش را به عنوان یک پرسش اساسی که تاکنون به ان پاسخ داده نشده است مطرح می کند که چطور ممکن است که مادها پیش درآمد سیاسی و فرهنگی هخامنشیان هیچ مدرک مادی روشن و صریحی از خود برجای نگذاشته اند(جنیتو 1377)

وی سپس برای پاسخ دادن به این سوال اساسی موضوع ورود ایرانیان به فلات ایران را نیازمند بررسی می داند.  اینکه چرا اسناد مادی و انسان ساختی از جامعه مادی که بتواند تاریخ ایران باستان را روشن سازد تاکنون به دست باستانشناسان نیوفتاده است را باید بیشتر در وجه تولید جامعه مادی جستجو کرد.

بررسی وجه توالید جامعه ای که اسناد مادی و فیزیکی انسان ساخت در آن به روشنی مشخص نشده است را تنها می توان با رجوع به نقش عوامل جغرافیایی در پیدایش شیوه تولید جوامع بازشناسی کرد. غالب بودن وجه تولید شبانی بر وجه تولید دهقانی و غالب بودن  زندگی نیمه کوچ رو در زاگرس شمالی و در نتیجه عدم وجود تمرکز جمعیت در مکان های روستایی  یکی از دلایل اصلی نبود نشانه های تاریخی قابل استناد در جامعه مادی است. وجه تولید غالب شبانی با مکمل کشت دیم وابستگی جامعه ماد را به مدارک مادی کاهش می دهد کما اینکه در عصر حاضر نیز ایل قشقایی و سایر ایلات و جوامع شبانی ایران اثرات مادی محصوص و مکتوبی را از خود به جای نگذاشته اند. فقدان محدوده های تاریخی و افق های باستانی در منطقه استقرار  قدرت ماد را باید در همین شیوه تولید جامعه مادی جستجو کرد.  کما اینکه با جابجایی قدرت به زاگرس جنوبی به دلیل وجه تولید متفاوت مدارک و مستندات مادی و انسانساخت نیز افزایش می یابد.


برچسب‌ها: ایران, ماد, وجه تولید
+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه یکم مهر 1393 و ساعت 22:34 |

سال های سال شاید از دبیرستان با واژهای کمونیست، سوسیالیست و لیبرالیست آشنا شدیم. درک این کلمات شاید برای ما سنگین بود و نامفهوم و گیج کننده و شاید سرسری از انها می گذشتیم و شاید تحت تاثیر تحلیل های دیگران زشت یا زیبا می دانستیم و شاید از انان متنفر می شدیم، و آن وقتی بود که عنوان جامعه در اول انان می امد. بی تعارف نظام آموزشی ایران نتوانست تحلیلی از این کلمات ارائه کند و تنها تحلیل های ایدئولوژیک و پوپولیستی را ارائه داد که ان نیز منجر به گنگ تر شدن مفهومی این کلمات شد. در دانشگاه نیز به صورت عمیق ، تحلیل های از این  کلمات و کنه آن انجام نشد و تحلیل ها و ترجمان این کلمات بیشتر بر مسائل روبنایی مثل آزادی های فردی و ... متمرکز شد.

اما من به شکلی دیگر به این کلمات می پردازم. یک روند تاریخی

فرض کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 و ساعت 21:2 |
فرش ایران شاید تنها محصول فرهنگی و هنری ایران است که در دنیا شهرت عام یافته است. طرح های فرش های  مناطق  مختلف ایران  بیانگر و انعکاس دهنده  روح جغرافیایی مردمان ان منطقه است. وجود تنوع رنگ، تنوع گل و حیوان به خصوص بز به همراه پیکره انسان در طرح های فرش قشقایی  در دیگر سو رنگ های کرمی و زرد و خاکستری با اشکال سفال و پیگره انسان در طرح های فرش بلوچ  با هندسه ای ساده بیانگر ویزگی های محیطی و معیشتی مناطق ایران است که در قالب هنر فرش متبلور شده است.  

ویژگی جغرافیایی فلات ایران ، توپوگرافی  ناهموار  ، جاله ای و کاسه ای بودن  بودن دشت های ایران و جریان پیرامون مرکز منابع سطحی و زیر سطحی منابع آب  ، ضمن اینکه  فعالیت کشارزی را  محدود می نمود ، تامین  آب مورد نیاز فعالیت های اقتصادی و کشت و شرب انسان و دام توسط چشمه ها  و رودها و بدون نیاز به اجرای عملیات سنگین زیربنایی به دلیل شیب های طبیعی زمین و تنها با رعایت خط شیب ممکن می نموده است. به این گونه تمدن ایران نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی و محاسبات هندسی در سطحی وسیع نداشته است درک هندسه و ریاضیات را باید مقدمه پیدایش به کارگیری ابزارهای کمکی در ساخت ابزار شخم و پیدایش صنعت تولید سفال  و صنعتی شدن جامعه اولیه در دوران تکامل انقلاب کشاورزی دانست.  عدم نیاز به محاسبات  ریاضی وهندسی پیچیده و تامین نیاز جامعه با حداقل های خط ونقطه و سطح بازتاب . اثرات خود را بر هنر و شهرسازی ایران می توان شناسایی کرد. از سوی  دیگر وجه تولید شبانی ایران و وجود منابع اولیه مازاد پشم . مو که ماندگاری بالای داشت امکان تلفیق دو هنر جامعه با وجه تولید مختلط را فراهم می ساخت. فرش ایرانی را می توان نماد وجه تولید مختلط یا وجه تولید  ایرانی دانست . حداقلی از هندسه ساده برآمده از جامعه کشاورزی با موادی برآمده از جامعه شبانی .  محصولی فرهنگی و هنری را تولید کرد که ضمن پوشش کامل جغرافیای ایران بیانگر عنضر اصلی جامعه ایرانی است و آن وجه تولید مختلط است.

 

+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 و ساعت 20:23 |

آبسالاری ویژگی مناطق است که به دلیل توپوگرافی نسبتا هموار و دشت و جلگه ای بودن نیازمند کارهای عمرانی متمرکز و پرهزینه و با نیروی کار استثمار شده است.( (ویتفوگل- 1391)) توپوگرافی خاص جغرافیای ایران منجر به هدایت طبیعی آب در دره ها و مخازن طبیعی زمینی و زیرزمینی است . تامین آب مورد نیاز فعالیت های اقتصادی و کشت و شرب انسان و دام توسط چشمه ها  و رودها و بدون نیاز به اجرای عملیات سنگین زیربنایی به دلیل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 و ساعت 20:0 |
اندیشمندانی که موضوع استبداد و ساختار قدرت در شرق به خصوص خاورمیانه و در کانون آن، ایران را مورد مطالعه قرار می دهند  تقریبا به سه دسته تقسیم می شوند.1: شرق شناسان غربی: گروهی که با رویکرد مارکسی و از سنت مارکس طبیعیت می کنند و با مطالعه ساختار جامعه قدرت و نظام سیاسی را مورد مطالعه قرار می دهند. 

2: ایران شناسان شوروی

3: اندیشمندان داخلی متمایل به نظریات مارکس

کاتوزیان نماینده اندیشمندان داخلی و

      

                                                                              


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 و ساعت 19:27 |
نظریه پردازان شهر و شرنشینی در رابطه با موجودیت و کارکرد شهرها نظریات متفاوتی را ابراز نموده اند. گروهی از اندیشمندان از  شهرها به عنوان مکان های نوآوری و خلاقیت و موتور محرکه یک جامعه  نام برده اند و گروهی دیگر شهرها را به تاراج برنده  مازاد اجتماعی جوامع

شهر انگلی نمادی از تفکرات گروه دوم است که کارکرد شهرها را  در یک قیاس زیستی به انگل تشبیه می کنند؛ شهری که تنها جذب کننده و مصرف کننده  منابع سایر مناطق است بدون ارایه خدمات متقابل.                    از شاخصه های شناخت یک شهر انگلی  یک طرفه بودن جریان های انرژی، نیروی کار، کالا به سمت شهر انگلی است.

شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و شهری است که هر دو سال  جمعیتی معادل شهر شیراز را به  خود جذب می کند . این شهر به حدی از فربگی رسیده است که  میزان مصرف بنزین  در آن معادل 15 استان کشور است.  

 به نظر شما تهران یک شهر انگلی است یا یک شهر استعمارگر یا یک شهر توسعه گر؟

+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 و ساعت 11:39 |
ناسیونالیسم با شعار اشتراکات جدید غیر دینی با مرزبندی های دقیق و استقلال سیاسی و انسان محوری به جای خدامحوری و با جوهره اقتصاد پویا و تولید فزاینده و انباشت ثروت بی حدو حصر منجر به پیدایش کشورهای با مرزهای محکم در اروپا گردید. مرزبندی های مستحکم ، فردگرایی و برتری نژادی برآمده از مکتب داروین و طبیعت گرایان تکاملی دو پیامد عمده را دربر داشت.      

  رقابت بر سر دریافت مواد خام از کشورهای جدید و تازه کشف شده و


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در جمعه سیزدهم تیر 1393 و ساعت 20:10 |

 عراق کنونی به عنوان  اولین مکان پیدایش تمدن بشری منشأ تمدن‌های باستانی میان رودان در طول تاریخ خود تجربیات سنگینی را از سر گذرانده است. در دوران مدرن نیز پس از تجریه عثمانی و پیدایش نفت و ورود و خروج انگلیس استعمار گر ، پیدایش حکومت های اقتدارگرا و استبدادی که لازمه استعمارپذیری بود هر گونه شکل گیری جامعه مدنی را در نطفه خفه کرد. وجود گروه های قدرت مذهبی ، قومی و قبیله ای ساکن در مناطق روستایی و شهری  قرار گیری در مسیر توسعه را بسیار دور و پس از سقوط حکومت بعث و با ورود آمریکایی ها و ایجاد شرایط آزاد سیاسی آغاز کرد.  نبود پیش زمینه های لازم از جمله عدم آگاهی و آمادگی لازم در جهت درک جامعه مدنی، انسجام گروه های قدرت سنتی  مبتنی بر مذهب و قبیله از یک سو و درآمد و ثروت بالای ناشی از منابع غنی نفت هر گونه شکل گیری ساختارها و بنیان های مدرن مبتنی بر کار و تولید و ارتباط متقابل  در جامعه را مسدود کرده است. در چنین شرایطی هر گونه حرکت به سمت توسعه که نیارمند از هم پاشیدگی نهادها و سازمان اجتماعی سنتی است با واکنش سخت گروه های قدرت روبرو می شود. با نگاهی به این موضوع که ، تفکیک و تکثر و ظهور و بروز فرقه ها و گرایش های فکری پیش نیاز توسعه است می توان گفت  عراق کشمکش ها و نزاع های دورنی خود را شروع کرده است. اما این نزاع ها و کشمکش ها با دخالت گروه های افراطی و تند رو به شکلی در حال رقم خوردن است که هر گونه پیش بینی را به سختی ممکن می سازد.  ورود بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای برای تثبیت منافع خود و بهره برداری از گروه ها و اقوام هم فکر خود در عراق فرآیند گذار عراق را مشوش کرده است.بالا بودن احتمال تجزیه عراق در نتیجه عدم توافق  نهایی جامعه عراقی بسیار محتمل خواهد بود.


برچسب‌ها: توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه نهم تیر 1393 و ساعت 9:53 |
الگوی توسعه خطی: در شرایط ایجاد یک تحول و انقلاب در یک نقطه امواج و حرکت رو به گسترش یا به صورت خطی یا به صورت سطحی به حرکت در می آید. متناسب با شرایط می توان گفت وجود شرایط خطی در پیدایش انقلاب و نوآوری الزامی است چرا که در شرایط خطی تماس نقاط به صورت پیوسته ، متمرکزو جهت دهی شده به صورت طبیعی است این وجود شرایط خطی با منطق شبکه ای کاستلز نیز همخوانی دارد). می توان گفت روند تکامل توسعه به صورت خطی به دلایل ذکر شده در مرحله دوم توسعه منجر به قدرت یابی امواج می شود. به عنوان مثال قرارگیری استقرارهای انسانی اولیه پیش از تاریخ در کنار


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه هشتم تیر 1393 و ساعت 20:43 |

جامعه سنتی مبتنی بر سنت و فرمان چشم انداز جغرافیایی خاص خود و جامعه مدرن مبتنی بر عقلگرایی و علم محوری و انسان محوری نیز چشم اندار خاص خود را دارد. در چند صده اخیر تغییرات اساسی در صحنه قدرت نظام های جهانی شکل گرفته و قدرت های جهانی دروان گذار از نظام سنتی مبتی بر توزیع متقابل به جامعه مبتنی بر بازار در زمان های متفاوت طی نموده و جایگاه خاصر خود را در این نظام یافته اند . کشورهایی که دیر تر وارد نظام جدید شده اند قریب به اتفاق همگی در پرامون واقع شده اند. این تفاوت در زمان گذار که جایگاه کشور ها را در نظام جهانی تعیین میکند به عوامل جغرافیایی کشورها در مرحله نخست و شرایط اجتماعی ناشی از روابط تولید این جوامع و از سوی دیگر نتیجه روابط وجود تولید داخلی با نیروهای خارجی است. . زمانی چین در مرکز قدرت دنیای قدیم ژاپن را در حاشیه بیرونی خود داشت. اینک ژاپن چین را در حاشیه خود دارد. ویژگی خاصی که منجر به تفاوت های اساسی در این گذار می شود ناشی از جابجایی نیروی جسمی و کار یدی به نیروی عقلی  و کار فکری است. در این گذار تاریخی موقعیت ایران هم در دنیای قدیم و هم در دنیای جدید محلی است برای مناقشه و بررسی دقیق . نوع قدرت حاکم بر ایران ناشی از موقعیت حاشیه خارجی دو امپراطوری که به دلایل طبیعی و عدم توانایی کنترل های ناشی از عظمت امپراطوری های چین و روم متولد می شد سپس رشد می کرد و قدرت می یافت و سپس گسیخته می شد. اثرات این گسیختگی تا عهدنامه های ترکمن چای و گلستان مشهود است

موقعیت چالش برانگیز ایران در دنیای قدیم و  تلاش در جهت ورود در دنیای جدید و نتیجه این تلاش را می توان در انقلابات و دست وپا زدن های اخیر  جامعه ایرانی  مشاهد نمود. عدم آرامش فکری جامعه ایران در دوران قبل- گذار و فعلی و عدم دستیابی به ثبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را باید در موقعیت های قبل و بعد در هر دو دنیا درک کرد و کلید درک و شناخت آن در فهم عناصر و روابط طبیعی و انسانی جامعه ایرانی (رابطه بین فرد - جامعه - محیط و سازمان) در طول زمان و  چگونگی اثرپذیری این عناصر داخلی  ازعوامل  خارجی و کارکرد نیروهای داخلی در نتیجه تلفیق با اثرات خارجی  نهفته است. به این منظور نیازمند درک دقیق  تر و در یک فرایند تاریخی و یافتن پاسخ های سوالات زیر خواهیم بود.

آیا شیوه های تولیدی که زیربنای جامعه ایران است در قالب های ارائه شده موجود می گنجد یادر قالب خاص و منحصر به فرد تعریف می شود؟

آیا شیوه تولیدی ایران در قالب های موجود سرمایه داری- آب سالار- فئودال می گنجد؟

عوامل ایجاد کننده شیوه تولید با ویژگی ایرانی چیست؟

در صورت یافتن شیوه تولید خاص ایران آیا این شیوه تولید می توان جایگاه ایران را در نظام جهانی توضیح دهد؟

آیا امکان توضیح رفتار قدرت در ایران در قالب موجود سرمایه داری وجود دارد؟

آیا امکان ارائه تبیینی جغرافیایی از روند تاریخی ایران در ارتباط با جهان مدرن  که بتواند جایگاه ایران را در این نظام توضیح دهد وجود دارد؟

چگونه می توان توضیحی دقیق از ساختارهای درحال تغییر جامعه ایران به دست داد؟

آیا تحلیل فاصله زمانی و مکانی و همگرایی زمانی و مکانی امکان تعریف جایگاه ایران در نظام جهانی را می دهد؟

گذار  جامعه ایران به جامعه سرمایه داری چگونه است؟

آیا شباهت خاصی در تغییر شبکه های استخراج مازاد جامعه ایران با نظام سرمایه داری وجود دارد؟

 


برچسب‌ها: ایران, توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 19:41 |

مرحله دوم هدف مندی یارانه ها در راستای سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اما در ظاهر اجرای اصل 44 قانون اساسی و با برنامه فاز دوم هدف مندی یارانه ها با تاکید بر دو محور؛ افزایش قیمت حامل های انرژی و گسترش قلمرو مالیاتی در ایران در سال 93 شروع گردیده است. مرحله اول برنامه تعدیل اقتصادی ایران توانست با موفقیت طبقه متوسط جامعه را به طبقه زیر خط فقر اضافه کند و فاصله بین سرمایه دار دولتی و شبه دولتی و نیروی کار را به حدی افزایش دهد که نظام سرمایه داری اواخر قرن 18 و اوایل 19 در غرب موفق به آن نشد. افزایش پایه پولی در کشور که تنها تاجران  سودبران آن،نظام بانکی شبه دولتی ها در ایران بود ارزش پول ملی را به هزینه جامعه ،کاهش داد تا بتواند شرایط مناسبی را برای اجرای رویکرد صادرات محوری فراهم سازد که باید 35 سال قبل اجرا می شد اما در عدم توانایی بخش تولید در استفاده از این شرایط منجر به تعمیق بحران و افزایش شکاف در جامعه ایران گردید. از سوی دیگر دولت برای تامین هزینه های خود که رقم اصلی ان هزینه ها را حقوق و مزایای پرسنل خود می باشد ناچار است تا مرحله دومی را برای درآمد زایی خود به اجرا رساندکه نفس جامعه را خواهد گرفت. تراکم جمعیت در شهرهای محدودی در ایران و افزایش استخراج درآمد از شهرها به سمت مرکز و عدم افزایش تولید در بخش های اقتصادیی در نبود اشتغال موثر و هجوم خیل بیکاران جویای کار شهرهای ایران را به دیگ های جوشان و تشنه ای بدل می کند همچون اراضی کویری که محتاج قطره ای آب شکاف می خورند. آنچه حکومت به آن توجه نکرده است ویژگی رانتیری جامعه ایرانی است که در طول 35 سال اخیر تمام ابعاد جامعه ایران را در خود پرورش داده است


برچسب‌ها: ایران, توسعه
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:32 |

در مطالعه ای جغرافیایی از استقرار قدرت در فضای جوامع ، توزیع قدرت در فضا را می توان به سه شکل بازنمایی کرد   فضای دولتی- فضای عمومی و فضای خصوصی

پیدایش این سه فضا ، فرایند تحول و تکامل آن را باید در مطالعه ساختارهای ایجاد کننده قدرت در جوامع ریشه یابی کرد. می توان گفت پیدایش این سه فضای دولتی، عمومی و خصوصی در طول زمان و در جوامع مختلف حاصل نبرد بین گروه های قدرت است که بازتاب فضایی آن به صورت مکان های دولتی ، عمومی و خصوصی نمایان 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 و ساعت 23:22 |

در جوامع با شکاف های قومیتی حفظ و پایداری هویت های قومی هر جامعه منوط به مقاوت و پایداری در برابر هویت های مهاجم است. در این شرایط قومیت ها برای حفظ خود ناچار به همراهی و ایجاد تعامل با سایر گروه های فرامنطقه ای خواهد بود.

موضوع  رابطه بین ایل بختیاری و دولت انگلستان را باید در کناره رابطه ایل قشقایی با دولت مرکزی و انگلستان  مورد مطالعه قرار داد. تا زمان انقلاب مشروطیت قدرت ایران در دست گروه های عشایر بود و نیروی حاکم بر کشور در جهت حفظ ثبات و تداوم قدرت خود سعی در ایجاد شکاف بین جوامع ایلاتی و قومیت های ایرانی  و فراهم اوردن زمینه های نفاق و تفرقه و رقابت های بین قومی در ایران  می کردند. اقدام دولت مرکزی در ایجاد شکاف بین قومیت ها زمینه را برای حمایت نیروهای فراملی به خصوص انگلستان از قومیت ها و گروه ها


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 و ساعت 13:22 |

تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی از جمله منابع  سنجش از دورند که با دارا بودن طیف های مختلف نوری امکان استحراج اطلاعات فراوانی را بدون حضور در مکان خاص در اختیار می گذارد.

عکس های ماهواره ای و هوایی علاوه بر کاربردهای عدیده ای که در شناسایی و استخراج عوارض طبیعی و انسان ساخت سطح زمین دارد قابلیت هایی در تحلیل های جمعیت شناختی و سرشماری های شهری نیز دارد.

از جمله تحلیل های جمعیت شناختی که از تصاویر  ماهواره ای و هوایی به دست می آید سرشماری جمعیت است. به این گونه که با اندازه گیری طول و عرض مکان و محدوده مورد نظر می توانیم با استفاده از فرمول ریاضی ساده ظرفیت جمعیت پذیری آن مکان را محاسبه کنیم


البته میزان دقت اطلاعات استخراجی بستگی به نوع استفاده از نرم افزارهای تحلیلی دردسترس دارد. اما برای تخمین حداکثر ظرفیت یک مکان می توان از روش زیر استفاده کرد.

طول * عرض* حداقل فاصله حیاتی

به عنوان مثال طول یک خیابان 10 کیلومتری با عرض 35 متری  مساحت350000 متر مربع را شامل می شود. حداقل رعایت فضای حیاتی برای یک انسان در معابر عمومی 1 متر مربع در نظر گرفته می شود. در نتیجه آن خیابان ظرفیت  350 هزار نفر جمعیت دارد.  از همین طریق میزان  گنجایش خودرو و یا هر شی دیگر در فضا را به صورت تخمینی محاسبه کرد

+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 و ساعت 14:44 |

از زمان ماد ها و اتحادیه مادی که قدرت در ایران  موجودیت یافت تا آخرین حکومت پادشاهی در ایران یعنی محمد رضا شاه پهلوی سازمان قدرت در ایران مشروعیت خود را از مذهب می گرفت. در زمان  ماد ها و حکومت مادی خدای میترا به  عنوان ناظر بر عهدنامه مادی که بین اقوام ایرانی به امظا رسید اولین تجسم پیدایش مذهب در ایران در کنار قدرت و به عنوان ناظر قدرت بود. در زمان هخامنشیان مذهب و قدرت به عنوان دو وجه وابسته قدرت ساختارهای حکومت دینی را مستقر کردند و پس از حکومت سلوکیان و پارت ها ساسانیان به عنوان اولین پادشاهی که یک روحانی بر آن حکومت کرد تاسیس شد. در زمان ساسانیان اردشیر بابکان به عنوان یک فقیه برای زنده کردن مذهب به پا خواست و در اخر ساسانیان با مذهبی جدید از بین رفت. در زمان ساسانیان که فقیه خود متولی شاهی شد مساله مهم مطرح شد . در طول تاریخ پادشاهی ایران حضور شاه به عنوان سمبل اصلی و روحانیت به عنوان ناظر او هر گونه عملکرد ضعیف اجرایی را مردم از چشم شاه می دیدند و مذهب از گناه مبرا می شد. در زمان ساسانیان که فقیه خود امور اجرایی را به دست گرفت، اینبار عملکرد ضعیف و مشکلات و نارسایی ها و نابرابری ها جامعه به پای فقیه و دین نوشته می شد. و با تل انبار شدن این نابرابری ها مذهب زرتشتی به دلیل ناکارامدی توسط مردم ایران به کناری گذاشته شد و مذهب اسلام پذیرفته شد.  به نظر شرایط فعلی جامعه ما از جنبه هایی بسیار شبیه به زمان ساسانیان است حضور فقیه در راس قدرت- ساختار اجتماعی دین سالار- وجود طبقه روحانیت به عنوان یک طبقه مهم و اصلی و ... 

در مطالعه تاریخی تا زمان محمد رضا شاه چند نکته جالب به چشم می خورد


برچسب‌ها: ایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه بیستم بهمن 1392 و ساعت 17:37 |