مسکن و سرپناه  به عنوان نیاز ضروری انسان  به دلیل ماهیت خاص خود نقش مهمی در اقتصاد  هر کشور دارد. تقویت نقش مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و مبادله ای  در عین حال غیرقابل منقول  در شرایطی که یک جامعه  تمرکز فضایی بالایی را در نقاط محدود و خاص از جمله کلانشهرها را از سر می گذراند و جوامعی که  ویژگی های دموگرافیک آن نشان دهنده سهم بالای جوانان  است، حوزه و بخش  مهمی را در اقتصاد هر کشور رقم می زند که امکان برنامه ریزی برای آن را بسیار سخت و مشکل می نماید. در ایران به


برچسب‌ها: ایران, شهر, امواج
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 10:39 |

عصر رنسانس در غرب را می توان شروع  تغییر کارکرد نهادهای جوامع غربی دانست. در قبل از رنسانس تفکر فرازمینی کلیسا توانسته بود کارکرد خود را در همه شئونات و حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی گسترش دهد و الگویی از نهاد تک قطبی و اقتدار گرایانه بر سازمان قدرت جوامع غربی قالب زند. با شروع عصر خرد ورزی و تعقل گرایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 17:36 |

در جامعه با وجه تولید مختلط و در نبود مازادتولید داخلی تداوم قدرت ناشی از درآمدهای ارزی است. با وابستگی قدرت به درآمدهای ارزی و در نبود درآمدهای مالیاتی داخلی قدرت نیز شروع به فاصله گرفتن  از جامعه  خود می کند.  قدرت  با پیدایش طبقات جدید وابسته به مازاد خارج تکیه گاه خود را به این طبقه منتقل نموده و دیوانسالاری غیر مردمی شروع به تکامل می یابد. به دلیل وابستگی  نهاد دین و قدرت در جامعه، با افزایش جدایی قدرت از جامعه، نهاد روحانیت نیز از جامعه جدا می شود . چرا که در جامعه با وجه تولید مختلط اولیه، مازادی وجود نداشته که نهاد روحانیت بتواند با کمک این مازاد، ارتزاق و اقدام به تبلیغ و ترویج آیین دینی کند. نزدیکی نهاد روحانیت به طبقات غیر اشرافی جامعه تنها در دو  صورت امکان پذیر می باشد. جامعه به تولید مازاد دست یابد و


برچسب‌ها: ایران, توسعه, وجه تولید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 17:56 |

جامعه ایرانی با وجه تولید مختلط که لازمه تداوم زندگی پایدار است تا قبل از پیدایش دولت ماد به صورت دولت ظاهر نشد. وجود موانع جغرافیایی در فواصل کم مانع ایجاد پیوندها و ارتباطات اقتصادی و اجتماعی می شد. وجود وجه تولید مختلط امکان تولید مازاد محصول که مقدمه ایجاد قدرت است را نمی داد و


برچسب‌ها: ایران, توسعه, وجه تولید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 17:53 |

در صورت پذیرش وجه تولید مختلط در ایران  می توان گفت در زمان حکومت قاجار ساختار قدرت سنتی در برابر موج رو به گسترش فرهنگ و اقتصاد غربی و دخالت های قدرت های خارجی نتوانست دوام آورد و ساختار قدرت به هم ریخت. وجه تولید شبانی به دلیل فشارهای وارده بر وجه تولید دهقانی و وجه تولید شهری برای تداوم وضع موجود در رقابت با اقتصاد رو به توسعه فضایی غرب تحت فشار دو وجه تولید دهقانی و شهری قرار گرفت. در شرایطی که نظام جهانی گذار از جامعه خود کنترلی به جامعه انظباطی را طی کرده بود وجوه تولید ایرانی در جامعه خودکنترلی در رقابت با غرب فروپاشید. با فروپاشی ساختار قدرت سنتی در ایران  و شروع جدایی بین وجه تولید شبانی با دو وجه تولید شهری و فئودالی این بار برای اولین بار وجه تولید شهری با وجه تولید دهقانی به هم نزدیک و وجه تولید شبانی را تحت کنترل دراوردند.  به کنترل درآمدن وجه تولید شبانی، قدرت یابی وجه تولید شهری همزمان با برقراری مجدد ارتباط بین فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی ؛ ساختار قدرت مبتنی بر وجه تولید شهری را شکل داد. اقتدار مرکزی- ارتباط جهانی و غالب بودن وجه تولید شهرنشینی در عصر و هنگامه ای که جهان شهرها شکل یافته بودند منجر به پیدایش دولت توسعه گرا در ایران شد.


برچسب‌ها: ایران, توسعه, وجه تولید
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 17:49 |

در صورت پذیرش وجه تولید مختلط در ایران  می توان گفت  با شکل گیری قدرت در جامعه با وجه تولید مختلط، در فرایند نهادسازی، نوع سوم وجه تولید که همان وجه تولید شهری است  به دلیل تمرکز گرایی قدرت و مازاد،  جدای از دو وجه تولید و تنها وابسته به قدرت شکل می گیرد و از این به بعد قدرت  با ایجاد و تغییر نهادهای خود مناسب با جریان و شریان های مازاد موجود جامعه تداوم می یابد.   به این صورت که قدرت، دولتی را بازتولید می کند که به وسیله آن مازاد جامعه را استخراج کند .در نتیجه نهادسازی دولتی جهت جذب مازاد جامعه و دسترسی به منابع اصلی تولید مازاد ، دولت هایی رانتیر- توسعه گرا- تمامیت خواه- چوپانی و یا حداقلی شکل می گیرد.

در زمان حکومت پهلوی


برچسب‌ها: ایران, توسعه, وجه تولید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 17:46 |
هر زمانی که فرهنگ یک کشور توانایی های داد و ستد عناصر فرهنگی را با فرهنگ جهانی یا فرهنگ بشری از دست می دهد، بصورت طبیعی از بالنده گی بازمانده و به فرهنگ طفیلی بدل می شود. در صورتی که فرهنگ ملی در کشور از تحرک بازماند، نوعی گسست های درون فرهنگی بوجود می آید؛ زیرا گسست های درون فرهنگی، بجای رشد و تفاهم فرهنگ های محلی، تضاد های قومی وزبانی را افزایش می دهد.  گسست های فرهنگی در سطح بیرونی و درونی،رکود و انحطاط فرهنگی را در پی دارد. رکود فرهنگی به نوبۀ خودش رکود اقتصادی و انحطاط سیاسی را به بار می آورد. کشوری که به رکود در عرصه های گونه گون حیاتی خود مواجه گردید، بدون تردید در معرض مداخلۀ بیرحمانۀ همسایه و تجاوز قدرت های بزرگ قرار میگیرد. 

+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 21:55 |
سال های 1280 تا 1320 را می توان دوران رقابت های ژئوپلتیکی در جهان و در نتیجه  شدت یابی رقابت  بین دو کشور انگلستان و روسیه دانست.   این رقابت های فرامنطقه ای و جهانی  جامعه جهانی منجر به پیدایش دولت مرکزی در ایران با ویژگی های دولت وابسته – مرکز گرا  و با ثبات سیاسی  گردید . به صورتی که این دولت مرکزی وابسته بتواند شرایط مناسبی را برای تامین امنیت منابع غنی نفتی فراهم سازد. کشف


برچسب‌ها: ایران, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 21:22 |

مطالعه تاریخی از ساختارهای اجتماعی جوامع شهری در ایران نشاندهنده  وجود  نوعی  جدایی گزینی سیستمی بین گروه ها است که تجسم کالبدی آنرا می توان در سازمان فضایی شهرهای ایرانی به شکل جدایی کل های بزرگ و کوچک در شارستان مشاهده نمود.  این جدایی گزینی بین طبقات اجتماعی و تقویت و ارتقای طبقات خاص اجتماعی ناشی از جریان مازاد سیستم اجتماعی و اقتصادی است.         این  نظام اجتماعی مبتنی بر  ساختار قدرت تام، تضادپذیر، سیستم اقتصادی و نهادهای  خاص خود را تولید می کند.(بازار )  این مکانیزم پیدایش سیستم های اقتصادی در بطن نظام اجتماعی میتنی بر قدرت تام  منجر به ظهور و پیدایش شهرهای اشرافی می شود. از آنجا که سیستم اقتصادی شکل گرفته در ایران مازاد ارزش را از پیرامون به مرکز  منتقل می کرد ما شاهد پیدایش نظام اقتصادی مبتنی بر تجارت در دوران شکوفایی شهر نشینی در ایران هستیم. (اشکال شماره 1و 2) به این شکل در ایران توسعه شهر متکی به چند عامل بود


برچسب‌ها: ایران, شهر, توسعه
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 10:10 |
 به نظر شرایط فعلی خاورمیانه در رابطه با ریزش قیمت نفت خام  و ترور روزنامه نگاران فرانسوی در پاریس شهری که  به عنوان هسته اصلی اتحادیه اروپا شناخنه می شود بی ارتباط با رکود اقتصادی نظام سرمایه داری  و تلاش برای ایجاد رشد در این نظام به هزینه مسلمانان نباشد. آنچه


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳ و ساعت 9:31 |

  طبق اعلاميه كميسيون توسعه شهري توسعه پایدار، اتحاديه اروپا :  حدود 20 درصد از جمعيت اروپا در منظومه هاي شهري بزرگ با بيش از 250000 ساكن ، بيش از 20 درصد درشهر هاي متوسط 50000 تا 250000 نفري و 40 درصد درشهرهاي كوچكتر10000 تا 50000 نفري زندگي مي كنند . ( كميسيون جوامع اروپايي 1998 صفحه 2) .بنابر این 80 درصد جمعيت اروپا در مناطق شهري و اكثر آنها درشهر هاي كوچك و متوسط زندگي مي كنند .            تعریف بوم شهر یا اکوسیتی:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:55 |

شهرهاي جديد در چندين الگو طبقه بندي مي شوند كه مهم ترين انها عبارتند از

1)     شهرهاي جديد مستقل 2)     شهرهاي جديد اقماري 3)     شهرهاي جديد پيوسته

شهرهاي جديد مستقل: شهرهاي جديد مستقل، اجتماعهاي برنامه ريزي شده اي هستند كه با اهداف بهره برداري از منابع طبيعي، انتقال مزاياي صنعتي و تغيير ساخت سياسي و خدماتي نواحي و كل كشور ايجاد مي شوند، زيرا هدف از ايجاد شهرهاي جديد مستقل در اصل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:53 |

مكتب اصلاح گرائي: با تاكيد بر جنبه هاي حق شناختي ، معتقد به يافتن راه حلهائي براي رفع مشكلات شهري در چهار چوب جوامع صنعتي است. در اين مكتب عقيده بر آن است كه بهسازي و ساماندهي محيط شهري بايد از درون همين جوامع صورت پذيرد؛ بنابراين بر اصلاح تنگناها و عوارض نظام اجتماعي موجود، بدون نفي كليت آن تاكيد مي كند. اصلاح گرايان، زمين را ثروت و حومه مي دانند كه بايد براي زراعت و اشتغالات زراعي از آن استفاده شود. ويليام موريس و جان راسكين از بزرگان اين مكتب هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:51 |

بخش مهمی از تاریخ شهر و شهرسازی متوجه رفتار انسانی است.با بررسی و شناخت رفتار انسانی براساس بینشی فرهنگی ومردم شناسانه میتوان به زیر بنای تمدن شهری پی برد.این تحلیل فرهنگی به لحاظ روشن نمودن مفاهیمی که علیرغم وضوح آنها درتاریخ،هنوز به درستی تفسیر نشده اند،ازاهمیت برخوردار است.بررسی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی، امکان کاوش عمیقتر جنبه تاریخی مهمی را فراهم آورده و شناخت کاملتر نحوه شکل گیری مجتمع های زیستی بر اساس اگوهای رفتاری انسان را میسر میسازد.هر چند که بررسی الگوهای مجتمع های زیستی مورد نظر این مطالعه میباشد، مفاهیمی وسیعتر ونیز رونیز روشهای ارزیابی این الگومطرح خواهد شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:45 |

1. ايجاد اشتغال

رشد توريسم هم در کشورهاي صنعتي و هم در ممالک در حال توسعه منجر به ايجاد مشاغل زيادي (عمدتاً نياز به مهارت کم و بدون مهارت ) گرديده است.   به دليل وجود صنايع بيشماري که مستقيماً به توريسم وابسته اند (مهمانداري، حمل و نقل، کرايه منزل، پذيرايي، آژانس هاي مسافرتي و خدمات وابسته، مديريت امور مالي، بهداشت و غيره ) ارزيابي همه جنبه هاي اشتغال بسيار مشکل است. به علاوه توريسم غير مستقيم به وسيله ساير صنايع مانند ساختمان، کشاورزي تشکيل شده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:32 |

الف) توريسم داخلي

آنچه که به عنوان توريسم داخلي ناميده مي شود عبارت است از سفرهايي که با اهداف و انگيزه هاي متفاوت، در داخل محدوده کشور خودي صورت مي گيرد.

سهولت جهانگردي داخلي را عوامل مختلفي پديد مي آورد که مهمترين آنها عبارتند از : کوتاهي فاصله ها، آشنايي قبلي با محيط و فضا، آشنايي با زبان رايج، عدم وجود مقررات عبور و مرور در گمرکات و تبديل پول، اطمينان کلي مسافر به تامين ناشي از بومي بودن، صرفه جويي در هزينه هاي سفر بخصوص حمل و نقل

(ب) توريسم خارجي به فعاليتهايي از جهانگردي گفته مي شود که


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:25 |

براساس پيش بيني کارشناسان،
صنعت توريسم درسالهاي آغازين هزاره سوم ميلادي حرف اول را دراقتصاد جهان خواهد زد.امروزه اين صنعت به عنوان يک مقوله مهم و تاثيرگذاردراقتصاد
جهاني پذيرفته شده و کشورهاي مختلف دنيا براي رسيدن به توسعه اي پايدار در اين راستا تلاش مي نمايند. در حالي که کشور ايران به لحاظ داشتن جاذبه هاي توريستي، طبيعي و تاريخي جزء ده کشور برتر جهان محسوب مي شود اما متاسفانه از لحاظ در آمد گردشگري به هيچ روي جايگاه مناسبي در جهان ندارد. اين در حالي است که رهايي اقتصاد کشور از وابستگي به درآمدهاي نفتي جزء برنامه هاي اصلي دولت به شمار رفته و در برنامه چهارم توسعه و نيز چشم انداز بيست ساله کشور جايگاه ويژه اي براي درآمد صنعت توريسم در نظر گرفته شده است. اکنون به نظر مي رسد صنعت گردشگري براي توسعه و سود آوري نيازمند تغييراتي در نگرش، ميزان و نحوه حمايتهاي مالي دولت مي باشد. بدون ترديد مديريت صحيح توريسم شهري در اين ميان نقش مهمي را داراست.

+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:20 |
از  دو جنبه مي‌توان به انواع شهر‌ها پرداخت. يكي از بعد كاركردي (فعاليت و نقش) و ديگر از بعد اندازه (كوچك و بزرگ بودن)، از نظر اول با توجه به نوع فعاليت شهرها، به دسته‌بندي كلي شهر‌ها مي‌پردازيم و از نظر دوم تقسيم‌بندي معمولا با توجه به جمعيت شهر انجام مي‌شود. البته جمعيت شهر خود تا حدودي بيانگر تنوع و تعداد فعاليت‌هاي حاكم بر شهر و همچنين حيطه نفوذ و وسعت شهر خواهد بود. که در اینجا به نقش وکارکرد شهرها پرداخته می شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:16 |
توریسم تفریحی واستفاده از تعطیلات :گردشگران همیشه دارای انگیزه وانتظارات متفاوتی هستند .آنان سعی میکنند علاوه بر بازدید از مکان ها ، تفریح ف استراحت ،شنا وغیره تجربه های ارزشمندی نیز کسب نمایند و این باعث تنوع ورشد و گسترش این صنعت شده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:14 |

بازار گردشگري از لحاظ تاريخي در حال گسترش است و صنعت گردشگري به دنبال جلب بازار وسيع‌تر مي‌باشد. امروزه به خاطر کشف جنبه‌هاي تاريخي شهرهاي باستاني، توجه به گردشگري شکل تازه‌اي يافته است همان طوري که ديويد ‌ها‌روي (1989، Harvey) اشاره مي‌کند، امروزه ظاهر خارجي شهرها بسيار شبيه هم مي‌شوند و اتحاد و همساني بيشتر نمود پيدا مي‌کند و اين مسأله ايجاد تمايز را سخت‌تر مي‌کند، و اين ثابت شده که استفاده از روش‌هاي آزمون و خطا و کاربرد معمارگونه آنها در مکان‌هاي ديگر شهري باعث عدم انگيزه در مقوله گردشگري گرديده است زيرا تجربه‌اي که بتوان آن را در جاي ديگر به همان شکل کسب نمود، باعث ايجاد بي ميلي مي‌شود و چيز تازه‌اي به همراه خود ندارد (Aylin orbasll,2000: 80).


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی پیروی در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:11 |